วช. ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา ร่วมส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมThailand Research Expo and Symposium 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา ร่วมส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมThailand Research Expo and Symposium 2022 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

ภายใต้การนำเสนอบทความผลงานวิจัย ใน 6 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง การวิจัยด้านการศึกษา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ลงทะเบียนส่งบทความผลงานวิจัย : https://researchexpo.nrct.go.th (คลิก Link : Thailand Research Expo and Symposium)

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ