กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง ได้มอบนโยบายการพัฒนาสำนักงานสีเขียวตามประกาศกองกลาง เรื่อง การส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 215 (host) ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยาย 34 คน การบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY” โดย คุณสิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ Chief Executive Officer SCG Building & Living Care Consulting Co., Ltd. และหัวข้อ “Green Building in Action” โดย คุณนิษฐา ภูษาชีวะ Associate Director : Building Certification บริษัท SCG Building & Living Care Consulting Co., Ltd.

สืบเนื่องจากโครงการรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building เป็นการบูรณาการเข้ากับโครงการของมหาวิทยาลัยตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการของสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงานต่อสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงการลดการใช้เชื้อเพลิง และการใช้พลังงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า อันจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลในการขับเคลื่อนเป็นกลไกสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสอดรับ กับแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สถานที่สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานต่อไป

งานนี้จัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ