คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565  สาขาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ MDN, S-MDN และ DDNS ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รับสมัครช่วงที่ 3  ระหว่างวันที่  7 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ * คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาโท*  ผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 แผนการเรียนมี 3   แบบ คือ (1) วิทยานิพนธ์ ภาคปกติ  รอบเช้า เรียน จ-ศ 09.00 –16.00น. (2) ค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ รอบค่ำ เรียน จ-ศ 18.00-21.00 น. (3) ค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ รอบเสาร์-อาทิตย์

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาเอก

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้
  1. ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
  2. ผ่านการทำสารนิพนธ์ (Master Project)หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)หลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
   และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งสารนิพนธ์หรืองานวิจัยเพิ่มเติมนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ตามเกณฑ์ กพอ. ปี 2562
  3. ผ่านการทำปัญหาพิเศษ (Special Problem) หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หลักสูตรจากถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
   และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งปัญหาพิเศษ หรืองานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ตามเกณฑ์ กพอ. ปี 2562
 2. สอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
 4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก แบบ 2.1: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท ได้ที่  https://bit.ly/2Qt0zGB และหลักสูตรปริญญาเอก ได้ที่ https://bit.ly/33qmvsT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2717   นายสมพล เพิ่มพัธน์ เลขาภาควิชา หรือ Line @ : 363bjjiv

สมัครออนไลน์ : https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ