ม.รามฯ จับมือ 24 สถาบันสมาชิก ทคบร.  บันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุม ทคบร.และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และอธิการบดีจากสถาบันสมาชิกของที่ประชุม ทคบร. จำนวน 24 สถาบัน ร่วมลงนามผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  

สำหรับ บันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิต นักศึกษา อีกด้วย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง