มช. ขยับขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ ในการจัดอันดับของ Scimago Institutions Rankings (SIR) 2021

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยับขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021 ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2021 โดยปีนี้มีเพียง 27 มหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงแห่งหนึ่ง และการจัดอันดับในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี 2021 นี้ มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ทั้งหมด 7,533 แห่ง ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขยับขึ้นจากลำดับที่ 4 ในปี 2020 เป็นลำดับที่ 3 ในระดับประเทศ อยู่ลำดับที่ 701 ของโลก โดยด้านการวิจัย อยู่อันดับ 3 ของประเทศ อันดับที่ 370 ของโลก ด้านนวัตกรรมอันดับ 17 ของประเทศ อันดับที่ 512 ของโลก และด้านสังคมอยู่อันดับ 3 ของประเทศ อันดับที่ 223 ของโลก ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus
  2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)
  3. ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

จากการจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีนโยบายก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในหลากหลายโครงการที่เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญเป็นการยกระดับคุณภาพและการแข่งขันตามมาตรฐานสากล เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

ที่มา: พิตอน คอมมิวนิเคชั่น