มบส.จับมือ รร.เครือข่าย กทม. เซ็น MOU เคลื่อนงานราชภัฏช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา-ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เดินหน้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และ โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พ.ศ.2564 ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อเร็วๆ นี้ นำโดย รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มบส. ขณะที่ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมลงนาม MOU

 “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสก่อโควิด  19  มสบ.ได้ปรับแผนโครงการการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อ พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกิจกรรมการพัฒนาครูสู่ยุค New Normal เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ครู ที่จะแปรเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มากขึ้น” รศ.ดร.วิเชียร ระบุ  

 

ที่มา: เอ.ยู.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด