ม.อ. ออกมาตรการเยียวยาลดภาระผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ปรับลดค่าเทอม-หอพัก ทุนการศึกษา หนุนการศึกษาไทยสู้ COVID-19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งขับเคลื่อนการศึกษาไทยบ่มเพาะคนดีสู่สังคม ออกมาตรการเยียวยา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19 โดยลดค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษาทุกราย ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย พร้อมมอบทุนการศึกษา จัดบริการสวัสดิการอาหารกลางวัน หวังส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานไทย

ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้สร้างผลกระทบด้านสุขอนามัยและเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะถดถอย ซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่และการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดดำเนินมาตรการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นมาตรการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครอง

ทั้งนี้มาตรการเยียวยาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางม.อ. ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษาทุกราย ในอัตราร้อยละ 30 สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 20 จากอัตราปกติ สำหรับการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564 และลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 10 จากอัตราปกติ สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยมอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป และทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน รวมถึงสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจําเป็นเร่งด่วน และช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับมาตรการเยียวยา หรือได้รับผลกระทบอื่นๆ สามารถติดต่อคณะหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป

ขณะที่ระบบการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดบริการและสวัสดิการ โดยให้วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความพร้อมของระบบ และอุปกรณ์ การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่ายสัญญาณในการเรียนการสอน

“พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ สำหรับมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 นั้น ม.อ.ได้ยึดหลักการต้องไม่มีนักศึกษาลาออกจากการศึกษาเพราะปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งบ่มเพาะคนดี สู่สังคม และส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไป” ผศ.สุพจน์ กล่าว

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย