มช. ติดอันดับโลก จำนวน 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ QS Asia University Rankings 2021มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสาขาที่ติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดย QS Quacquarelli Symonds สถาบันคลังสมองชั้นนำในแวดวงอุดมศึกษาระดับโลกสำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings: Asia ประจำปี 2021 ได้ทำการประเมินมหาวิทยาลัย 650 แห่ง และเป็นการจัดอันดับระบบอุดมศึกษาของเอเชียที่ครอบคลุมที่สุดของ QS

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสาขาที่ติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ประกอบด้วย

  • Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing  อยู่อันดับ 401-450
  • Agriculture & Forestry อยู่อันดับ 151-200
  • Biological Science  อยู่อันดับ 451-500
  • Medicine อยู่อันดับ 301-350
  • Pharmacy & Pharmacology อยู่อันดับ 201-250
  • Chemistry อยู่อันดับ 401-450
  • Materials Science อยู่อันดับ 351-400
  • Business & Management Studies อยู่อันดับ 401-450

ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ 1) Academic reputation ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 2) Employer reputation ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย 3) Citations per paper สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 4) H-index จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิง

สำหรับสาขาที่ได้อันดับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ สาขา Pharmacy & Pharmacology ซึ่งได้อันดับที่ 201-250 (ปี 2020 อยู่อันดับ 251-300) และสาขา Business & Management Studies ได้อันดับที่ 401-450 (ปี 2020 อยู่อันดับ 451-500)  

ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของศาสตร์ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ครอบคลุมทั้งสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ซึ่งถือเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นโอกาสพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

ที่มา: พิตอน คอมมิวนิเคชั่น