ชวนฟัง! สาระดีเกี่ยวกับงานบัญชี ในTalk Online กับ ดร.บัญชี SPU

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการเสวนา

Talk กับ ดร. บัญชี SPU

โดย วิทยากร

  • ผศ.ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • ดร.อุภาวดี เนื่องวรรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมทอินคอน จำกัด
  • ผู้อำนวนการฝ่ายบริหาร บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด
  • ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.

ทาง FB live เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม