SPU ชวนฟัง! นำเสนอการเสวนา ในรูปแบบออนไลน์ “Through Ideas into Practice” ของ 3 หลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2 “Through Ideas into Practice” โดยได้จัดนำเสนอออนไลน์ ในรูปแบบเสวนาของผู้เข้าอบรมทั้ง 3 หลักสูตร

1.หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (Cyber Security for Online Business)

2.หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก (Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)

3.หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)

ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 9:00 – 12:00 น.
ผ่าน ZOOM
Zoom ID : 466 564 4026
Password : SPU2564

ท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!

https://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/content.php?cid=22001

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม