สมัครเรียน! โควตาเด็กดีมีที่เรียนม.พะเยา ในระบบภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรีโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 ประจําปีการศึกษา 2564 สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) ให้กับทางโรงเรียนที่ตนเองศึกษา ภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 หรือทาง Facebook Page งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม https://bit.ly/3bk4YEc คลิกสมัครเรียน https://reg.up.ac.th/app/admission/apply1/newaccount

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา