ม.ศรีปทุม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้ ผลงาน “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” SPUCON 2020 ครั้งที่ 15 ผ่าน App Zoom / Facebook Live

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 (SPUCON 2020) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช เลขานุการ คณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน การประชุม SPUCON2020 ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน App Zoom / Facebook Live  จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “โจทย์วิจัยในยุคปกติใหม่ (New Normal)” และต่อด้วยการนำเสนอบทความระดับชาติและนานาชาติ รวม 190 บทความ

เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดโดย คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม