พาไป! ชม “Idea Market #3” นิทรรศการผลการเรียนรู้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.ศรีปทุม

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการจัดงานกิจกรรมโครงการ “Idea Market #3” งานแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่ได้จากการบูรณาการ การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ และนำเสนอผ่านการทำโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับจากสถานประกอบการและจากปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสังคม กว่า 25 ชิ้นงาน โดยความร่วมมือของ 5 คณะ อาทิ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะดิจิทัลมีเดียและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในรูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ณ ชั้น 1 Zone A –C และ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

รับชมกิจกรรมภายในงานได้ที่ Link Youtube SPU Events : https://www.youtube.com/watch?v=5r_jMCapwFA&t=6s

โครงการฯดังกล่าวถือเป็น Final Project ของเหล่านักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ชั้นปีที่ 1 – 3 จาก 5 คณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการบูรณาการ การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในรูปแบบบัณฑิตพันธ์ใหม่ โดยนำเสนอผ่านการทำโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับจากสถานประกอบการ และจากปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสังคม

ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมทางด้านทักษะต่างๆของนักศึกษา และกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ให้เลือกชมและซื้อได้ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 Zone A – C อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม