สถานทูตฟินแลนด์ ร่วมกับ สาธิตพีไอเอ็ม เผยความสำเร็จด้านการศึกษาสไตล์ฟินแลนด์ สร้างรากฐานการศึกษาไทยสู่สากล

สถานทูตฟินแลนด์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) โรงเรียนต้นแบบในศตวรรษที่ 21 จัดงานเสวนา “Finland & Satit PIM Education Showcase 2020 : สร้างเด็ก สร้างครู สไตล์ฟินแลนด์” โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Heikki Karhu อุปทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับร่วมกับคณะผู้บริหาร โดยช่วงเสวนาพิเศษหัวข้อ “สร้างเด็ก สร้างครู สไตล์ฟินแลนด์” ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรงกับการจัดการศึกษาของฟินแลนด์ในมิติต่างๆ ร่วมเเชร์ข้อมูล เเนวคิด การจัดการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนสไตล์ฟินแลนด์ที่นำมาปรับใช้กับโรงเรียนไทย นำโดย อาจารย์ประวิตย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดฟินแลนด์ในโรงเรียน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร สุมาลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.สรัล ภาชื่น อดีตคุณครูโรงเรียน European School of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ ดำเนินรายการโดย คุณศุภโชค โอภาสะคุณ ผู้ประกาศข่าวอมรินทร์ทีวี เพื่อเผยมุมมองในการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดของโลก ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ การนำแนวคิดฟินแลนด์มาประยุกต์ การสร้าง Happiness Classroom อย่างแท้จริง ผสมผสานให้สอดคล้องกับการศึกษาของไทยอย่างลงตัว รวมถึงกระบวนการจัดการในห้องเรียนและการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งผู้ร่วมอภิปรายล้วนมีประสบการณ์ตรงกับการจัดการศึกษาของฟินแลนด์ในมิติที่ต่างกัน มาเล่าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ทั้งสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตและเทคนิควิธีคิด การบริหารจัดการการเรียน ชั้นเรียนในสไตล์ฟินแลนด์ให้เห็นภาพสะท้อนชัดเจน สู่การพัฒนานักเรียนและครูในบริบทของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Waldorf Astoria Hotel เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สาธิตพีไอเอ็ม คือแหล่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นทักษะ การบริหารจัดการ การสื่อสารด้านภาษา และความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปใช้งานในด้านต่าง ๆ จัดการเรียนรูปแบบ “Active Learning” เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อยากเรียนรู้ตลอดเวลา ลงมือทำจริงและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคุณครูผู้สอน ให้โอกาสนักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังทักษะชีวิตที่จำเป็นคือการจัดการ การสื่อสารและคุณธรรม แต่ไม่ทิ้งเนื้อหาวิชาการ โดยมีจุดเด่นรายวิชาพื้นฐาน 3 วิชาหลักได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และเรียนวิชาภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 เพราะวิชาเหล่านี้เป็นวิชาสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนต่อยอดไปได้หลายสาขา ผสมผสานกับเทคนิคตามแนวคิดฟินแลนด์ บูรณาการทักษะการบริหารจัดการ ทักษะกระบวนการคิด ผนวกกับห้องเรียนที่เป็นแบบ “Digital Classroom” มีการใช้สื่อการสอนทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้และการค้นคว้า นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้นการปลูกฝังความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นและถูกต้องกับนักเรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างเต็มที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความกระตือรือร้นและความสนใจใคร่รู้ในการเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียนรู้ได้เร็วและกว้าง ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อย่างมีความสุข

ที่มา: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์