เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง! วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม เยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย จ.สระบุรี

ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบราง SPU ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมการปฎิบัติงานในส่วนต่างๆ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำทฤษฎีที่ได้จากศึกษาเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนได้ โดยมี นายช่างจิตต์ เลวรรณ์ และทีมงานให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศพึ่งพาตัวเองได้หลายส่วนและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแล้ว ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม