มูลนิธิ EDF ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาในโรงเรียนและชุมชน

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนถึงสอบถามความต้องการ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้แต่ละโครงการสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ที่จังหวัดสงขลา ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ดำเนินงานต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ที่โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกุล) โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) โรงเรียนวัดขนุน โรงเรียนวัดป่าขาด โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน และกลุ่มชุมชนบ้านวัดกระชายทะเล ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสทิงพระ ระโนด สิงหนคร และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ด้วยการจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ มากว่า 30 ปี

องค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือสนับสนุนด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ที่มา: มูลนิธิ อีดีเอฟ