ITEL คว้างานระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง “กองบัญชาการกองทัพไทย” มูลค่า 39.50 ลบ.

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ (ที่4 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายณัฐนัย อนันตรัมพร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามได้รับคัดเลือกทำงานโครงการใหญ่ ในสัญญาซื้อขายระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ประกอบระบบ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมติดตั้ง ตามโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน เป็นราคาทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าติดตั้ง, ค่าฝึกอบรม, ค่าภาษีอากรอื่นๆ ค่าตรวจทดลองหรือทดสอบ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

ที่มา: ไออาร์ พลัส

Symbol: ITEL