เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) ร่วมประชุมปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งเพจ Babyandmom.co.th ที่ปรึกษาเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาด้านวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้มีบุตรยากที่ติดตามทางเพจและเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก โดยมีคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ได้แก่ ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ (ที่1จากซ้าย) , รศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ (ที่2จากซ้าย), รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์(ที่3จากซ้าย), ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ที่6จากซ้าย), รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ที่7จากซ้าย), รศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (ที่8จากซ้าย), ดร.สาวิตรี ดือราแม อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา (ที่9จากซ้าย) และ รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (ที่10จากซ้าย) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มา: ฟาสเทอร์ อแวร์เนส