COM7 คว้ารางวัล “ASEAN CG Scorecard” ปี 2564 ขับเคลื่อนองค์กรเทคโนโลยี สู่ความยั่งยืน

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศ ได้รับรางวัล “ASEAN CG Scorecard” ประจำปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป ตอกย้ำ COM7 เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในภูมิภาคอาเซียน เป็นหนึ่งใน 234 บริษัทที่ได้รับรางวัล และเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยมากถึง 76 บริษัท

นับเป็นการประกาศข่าวดีต่อเนื่อง จากก่อนหน้านี้ COM7 ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ภายใต้ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG ควบคู่กับการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย มุ่งหวังในการนำเทคโนโลยี และสินค้าไอที ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนสอดรับกับสังคมยุคใหม่ และองค์กรธุรกิจ ที่เดินหน้าทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล สร้างการเติบโตในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและสังคมส่วนรวมในวงกว้าง

ที่มา: ไออาร์ พลัส

Symbol: COM7