“นิวทรีชั่น เอสซี” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ กว่า 41 ปี มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กร รวมทั้งตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแสดงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประกาศความสำเร็จสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ รับมอบประกาศนีบัตรการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานสากลชั้นนำของโลก

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) มอบผลการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018 พร้อมแสดงความยินดี ให้แก่ ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด โดยทางดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ได้กล่าวว่า NTSC เรามีความยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาธรรมชาติที่ดีสู่อนาคตของประเทศ อีกทั้ง NTSC เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในและมีนโยบายต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมอย่างจริงใจ

มาตรฐาน ISO 14064-1:2018 นี้เป็นเครื่องหมายยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมว่าองค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ มีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ในฐานะผู้ให้การรับรอง ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และภูมิใจที่ได้ส่งมอบความสำเร็จในโอกาสนี้

ที่มา: นิวทรีชั่น เอสซี