Sabuy จัดตั้งมูลนิธิแพริพลัส (Pariplus) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษา ฝึกประสบการณ์ สร้างโอกาส ต่อยอดวิชาชีพ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งมูลนิธิ แพริพลัส (Pariplus) เพื่อเป็นมูลนิธิในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและสร้างทรัพยากรให้มีทักษะวิชาชีพเข้าสู่ธุรกิจในประเทศไทย ในครั้งนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU ในการมอบทุนการศึกษาศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทุนทรัพย์ในการเรียนควบคู่ไปกับการสร้างโอกาส ในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์จริง ทางธุรกิจ เพื่อนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์จากการฝึกงานภาคปฏิบัติที่จากผู้ฝึกสอนที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางการทำงานร่วมกันแบบมืออาชีพ ซึ่งเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศโดยผ่านการดำเนินการของมูลนิธิในการให้ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในการผลิตบุคคลกรและแรงงานที่มีประสิทธิภาพด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลและธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ ไอที ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SABUY เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกล ประเภทตู้อิเลคทรอนิกส์ และธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบไอที จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ แพริพลัส (Pariplus) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สาขาการตลาดในยุคดิจิทัล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการตลาด และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งสามารถผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพให้ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกล และธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบไอทีได้

“วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในครั้งนี้คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (Work Based Learning) พร้อมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกัน ทั้งทางด้านงานวิชาการจากทางมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ ประสบการณ์การทำงานจากทางบริษัท อีกทั้งเพื่อให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯ จะสนับสนุน ด้านวิชาการโดยจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในหน่วยงาน เข้าร่วมสนับสนุน พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ของสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฯ

นายชูเกียรติ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จำนวนรวม 4 ทุน การศึกษา นักศึกษาในสาขาวิชาการตลาดในยุคดิจิทัล จำนวนรวม 2 ทุนการศึกษาและสนับสนุนทุน การศึกษา ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมฝึกงาน พร้อมจ่ายเงินค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ในช่วงที่นักศึกษา ฝึกงานตามตกลงอีกด้วย”

บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิแพริพลัส (Pariplus)โดยมี คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้า หน้าที่คณะผู้บริหาร, คุณวิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิแพริพลัส (Pariplus)คุณวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพาณิชย์และการลงทุน / กรรมการบริษัท และคุณภุชงค์ ตั้งเกษมจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานด้านการบริหารบุคลากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี, ดร. ภาณุวัฒน์ แตระกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา: แบรนด์ เวลท์

Symbol: SABUY