NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ได้รับการจัดอันดับโดยวารสารการเงินการธนาคาร ให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 119 ในปีก่อนหน้า จากการประกาศผลการจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 Best Public Companies of the Year 2022 ทั้งนี้ การจัดอันดับครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก โดยพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 ด้วยหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน

ที่มา: ธามดี พลัส

Symbol: NER