เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมออนไลน์ พร้อมด้วย นางผาณิต พูนศิริวงศ์  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ที่ 4 จากซ้าย) นายปรีชา ใจดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ที่ 5 จากซ้าย) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ (ที่ 6 จากซ้าย) รวมถึงคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัทและผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยความห่วงใยผู้ถือหุ้นต่อความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เอ็ม บี เค

Symbol: MBK