TQR เตรียมผนึกกำลัง TQM ดันธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อสู่ระดับสากล

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TQM) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TQM ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา จำนวนรวม 102,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของหุ้นทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) โดยจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ภายหลังจากที่ TQM ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565

โดยภายหลังจากที่ TQM เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสร็จสิ้น TQM จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งหมด 102,190,000 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.43 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และ TQM มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท และ คาดว่าจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในไตรมาส 2 ของปี 2565 นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR กล่าวต่อว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ TQM จะมาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และมั่นใจว่าทั้ง 2 บริษัทจะสร้างประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ส่งผลดีทั้งแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม TQR เป็นบริษัทนายหน้ารับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพสูง ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง รายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา TQR มีรายได้ที่ 256 ล้านบาท และกำไร 97 ล้านบาท

“การที่ TQM จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ TQR นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยต่อ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพราะ TQR ทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบครบวงจรอยู่แล้ว ซึ่ง TQM ทำธุรกิจนายหน้าประกัน ทั้งประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่า การเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ จะทำให้ TQR มีผลงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว” นายชนะพันธุ์กล่าว

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า TQR มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยต่อ โดยร่วมคิดค้นและ พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ ระบบและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้บริการแก่บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยการนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการได้รับข้อมูลดังกล่าว และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ที่มา: ที คิว อาร์

Symbol: TQM, TQR