เอ็ม บี เค จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประชุมออนไลน์ พร้อมด้วย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 4 จากซ้าย) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการผู้จัดการ 1 กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (ที่ 5 จากซ้าย) รวมถึงคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมที่บริษัทและผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยความห่วงใยผู้ถือหุ้นต่อความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ห้องสัมมนา อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เอ็ม บี เค

Symbol: MBK