WICE ปลื้ม คว้า 2 รางวัล Outstanding Company Performance และ Outstanding CEO ในงาน SET Awards 2021

WICE ปลื้ม คว้า 2 รางวัล Outstanding Company Performance Awards และ Outstanding CEO Awards ในงาน SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานที่โดดเด่น การันตีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร รับ 2 รางวัล Outstanding Company Performance Awards และ Outstanding CEO Awards ในงาน SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ

สำหรับ รางวัล Outstanding Company Performance Awards เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น แสดงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่นของบริษัท

และ รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์พร้อมการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การประกาศรางวัลดังกล่าว แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัลคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่มา: เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่

Symbol: WICE