ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับรางวัลมาตรฐาน SME

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับมอบรางวัลมาตรฐาน SME ประเภทธุรกิจซ่อมบำรุง การประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่มา: บจก. ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล