Hitachi ABB Power Grids จะเปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Energy พร้อมมุ่งมั่นสร้างพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืน

Hitachi ABB Power Grids ประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Hitachi Energy ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ซึ่งการพิจารณาเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการและผู้ถือหุ้น จึงถือโอกาสประกาศในวันครบรอบปีแรกของบริษัท นับแต่เริ่มดำเนินการรวมกิจการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ที่ Hitachi Ltd. ถือหุ้น 80.1 เปอร์เซ็นต์ และ ABB Ltd. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทผู้บุกเบิกและสร้างมรดกอันล้ำค่า ด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และมีเสถียรภาพมานานกว่าศตวรรษ อาทิเช่น เทคโนโลยี HVDC1 ที่ช่วยให้หลายประเทศสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพไกลหลายพัน กิโลเมตร โดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดและลดการใช้คาร์บอน การจัดหาระบบไมโครกริดและโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บพลังงาน ที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมอัจฉริยะสุดล้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถกระจาย กระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ บริษัทมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำและพัฒนาระบบพลังงานทั่วโลกให้มีความแข็งแกร่ง ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นเรื่องสำคัญและท้าทายมาก จากรายงาน2 ‘การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050’ ของ IEA พบว่า ‘ความหนาของชั้นบรรยากาศลดลงและมีแนวโน้มบางลง’ และเพื่อให้ยังคงสภาพนี้ การเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘การนำเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สะอาด และมีประสิทธิภาพจึงต้องนำมาปรับใช้ให้ มากที่สุดทันที’ ภายในปี 2030 คาดว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะขยายตัวประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่จะใช้ พลังงานน้อยลง 7 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050 ตอนนี้ ‘ภาคพลังงานจะต้องมีการนำกลับมาใช้ใหม่ ’ และ ‘กระแสไฟฟ้าจะมีสัดส่วนการบริโภคพลังงาน เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด’ – เพิ่มขึ้นเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์จากวันนี้2 การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เท่าเทียมและยั่งยืนถือเป็นเรื่องท้าทายมากซึ่งกระแสไฟฟ้าจะกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบพลังงานทั้งหมด 

Hitachi ABB Power Grids ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน : ด้วยการขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน การเปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Energy ในครั้งนี้ สะท้อนถึงการพัฒนางานด้านพลังงานที่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่ง Hitachi จะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าปัจจุบันและ ลูกค้าในอนาคต การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแบบกริดจะเปิดโอกาสในด้านต่างๆ อาทิเช่น การสัญจร อย่างยั่งยืน วิถีชีวิตแบบอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูลต่างๆ ด้วยการผนึกกำลังผสานการนำดิจิทัลโซลูชั่นและบริการชั้นนำ เช่น Hitachi Lumada ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพลังงานที่สร้างขึ้นด้วย ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์เฉพาะทางมาใช้ บริษัทจะสามารถให้บริการลูกค้าและพันธมิตร พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เกี่ยวกับการลดการใช้คาร์บอนที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน

โทชิอากิ ฮิกาชิฮาระ ประธานกรรมการบริหาร และซีอีโอของ Hitachi กล่าวว่า “จากการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาสังคมทั่วโลกถึงสามด้าน  : สิ่งแวดล้อม ความยืดหยุ่น ตลอดจนระบบความมั่นคงและปลอดภัย เขากล่าวต่อว่า “Hitachi ABB Power Grids มีโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมเหล่านี้ ซึ่งการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Hitachi Energy เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสังคมยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง Hitachi และ Hitachi Energy จะพยายาม แก้ไขปัญหาสังคมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมในด้าน พลังงานให้เป็นจริงร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร”

เคอิจิ โคจิมะ ประธานและซีโอโอของ Hitachi กล่าวว่า “เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆด้าน” เขากล่าวต่อว่า “ในด้านพลังงานนั้นถือว่า โครงข่ายไฟฟ้า ถือเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และผมเชื่อมั่นว่า Hitachi Energy จะเป็นผู้นำในนวัตกรรมด้านนี้ Hitachi จะนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Lumada มาผสานร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูงด้านพลังงานของ Hitachi Energy เพื่อส่งมอบโซลูชั่นพลังงานที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ”

“การพัฒนาด้านพลังงานยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเรา” เคลาดิโอ ฟาซิน ซีอีโอของ Hitachi ABB Power Grids กล่าว เขากล่าวต่อ “สำหรับชื่อใหม่ ‘Hitachi Energy’ เราจะมุ่งมั่นสร้างมูลค่า สำหรับลูกค้า พนักงาน และสังคมของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่แล้วมีความต้องการจากทุกฝ่ายสูง มาก แต่เราหวังว่าเราจะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผมภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้มีความ สามารถของเราใน 90 ประเทศ เรายังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรัก ความถูกต้อง และ วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแต่เป็นหนึ่งเดียวกัน – ขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ช่วยให้ระบบพลังงานมีความแข็งแกร่ง ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น”

Hitachi ABB Power Grids จะเปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Energy ตั้งแต่เดือนตุลาคม ในขณะเดียวกัน เราจะเปลี่ยนแบรนด์ของบริษัทเป็น Hitachi และใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน องค์กร บริษัทได้จดทะเบียน Hitachi Energy Ltd. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 และขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อเปลี่ยนชื่อทั่วโลก

หมายเหตุ

  • Hitachi ABB Power Grids ใช้เวลาในการคิดค้นเทคโนโลยี HVDC นานเกือบเจ็ดทศวรรษ เพื่อช่วยส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไกลหลายพันกิโลเมตร โดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด 
  • รายงาน‘การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050 ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ: แผนดำเนินการสำหรับภาคพลังงานทั่วโลก’

เกี่ยวกับ Hitachi ABB Power Grids Ltd.
Hitachi ABB Power Grids คือ ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ที่มีประวัติยาวนานเกือบ 250 ปี มีพนักงาน ประมาณ 36,000 คนใน 90 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้บริการ ลูกค้าด้านสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า พร้อมรองรับเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการสัญจรอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตแบบอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การจัดเก็บพลังงาน และศูนย์ข้อมูลต่างๆ ด้วยผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วอย่างแพร่หลายทั่วโลก จึงทำให้ Hitachi ABB Power Grids สามารถสร้างคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้อย่างสมดุล บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างอนาคตด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการริเริ่มค้นคว้า เพื่อนำเสนอทางเลือกระบบกริดไฟฟ้าที่แข็งแกร่งชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น https://www.hitachiabb-powergrids.com

ที่มา: Hitachi ABB Power Grids