APM เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ คุณณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา และทีมงานบริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณปิยะพงษ์ เจริญคุปต์ ผู้บริหาร และคุณภคชัย ฉินเฉิดฉาย ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับ

ที่มา: ธามดี พลัส