DETI บ.ย่อย APP เซ็น MOU สถาบัน MARA พัฒนาคนรับ EEC เทรนเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP และบริษัท ดีอีทีไอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พรมฮวบ (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสมเกียรติ  อู่เงิน (ซ้ายสุด) นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงตอบสนองความต้องการของประเทศในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ พัฒนาทักษะ สมรรถนะกำลังคนด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วยการออกแบบ 3 มิติ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการที่นำเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาปรับใช้ในการกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ผ่านความร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (DETI)

DETI เป็บบริษัทในเครือบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น SOLIDWORKS Authorized Training Center จาก Dassault Systems SOLIDWORKS Corporation และ Authorized Training Center จาก Autodesk, Inc รวมทั้ง Authorized SketchUp Training Center จาก Trimble Inc.

ที่มา: บมจ.แอพพลิแคด

Symbol: APP