บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพและทางเคมี”

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ในหัวข้อเรื่อง “ การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพและทางเคมี” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาเอกปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ดินและปุ๋ย เพื่อนแท้เกษตร โรงงานนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา: ไทยเซ็นทรัลเคมี