PwC แนะธนาคาร-ภาคการเงินไทยเตรียมพร้อมการวัดความเสี่ยงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

PwC แนะธนาคารและภาคการเงินของไทย ตื่นตัวในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ หลังมีแนวโน้มว่า จะมีการนำ Climate Risk Stress Test มาใช้ในอนาคตอันใกล้…

thaipr.net

13 ก.ย. 65

PwC ประเทศไทย รับหน้าที่ผู้ตรวจสอบความถูกต้องผลรางวัล ‘นาฏราช’ ครั้งที่ 13

บริษัท PwC ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ตรวจสอบความความถูกต้องของผลการลงคะแนนสำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน งานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์ ‘นาฏราช’ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ซึ่งทางสมาพันธ์สมาคมวิ…

thaipr.net

9 ก.ย. 65
1 2 3 4 8