การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างทักษะดิจิทัลให้พนักงาน คือกุญแจสำคัญสำหรับซัพพลายเชนไทย

บริษัทต้องพิจารณาแปดปัจจัยสำคัญเพื่อออกแบบระบบซัพพลายเชน ที่สามารถรับมือกับดิสรัปชันในอนาคต สิ่งที่ต้องดำเนินการรวมถึงการนำดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ในซัพพลายเชน และสร้างทักษะดิจิทัลให้พนักงาน กรุงเทพฯ 29…

thaipr.net

29 มี.ค. 65