ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการเปิดให้ “ศูนย์ซื้อขายและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับชั่วคราวได้ หากมีความจำเป็น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายลำดับรองของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ใช้บังคับเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อ…

thaipr.net

30 มี.ค. 66

ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับ SME – Startup เสนอขาย “ตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้านความยั่งยืนผ่านช่องทางคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) และการเสนอขายในวงจำกัด ในการเปิดโอกาสการระดมทุนให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านความยั่งยืน และยกระดับบทบาทของตลาดทุนที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมกา…

thaipr.net

16 มี.ค. 66

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผย “นโยบายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม” สนับสนุนการพัฒนาและคุ้มครองผู้ลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีแนวนโยบายการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ตลาดแรก ตลาดรองและการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมกำหนดแนวทางสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุนรูปแบบ “investment token” เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมีทิศทางที่ชัดเจน มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอเหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตของตลาดทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน…

thaipr.net

15 มี.ค. 66

ก.ล.ต. ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IOSCO ประจำปี 2566 เวทีส่งเสริมมาตรฐานสากลและความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนทั่วโลก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีระดับนานาชาติ IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรก โดยเปิดเวทีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนทั่วโลกเยือนประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นการกำกับดูแลที่สำคัญ และยกระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนนานาชาติเพื่อส่งเสริมมาตรฐานสากล การประชุมประจำปีของ International Organization of Securities…

thaipr.net

1 มี.ค. 66

ก.ล.ต. กับ การจัดการความเสี่ยงในตลาดทุนไทย ภายใต้ VUCA World

ในการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนไทย ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้านที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น ภาคธุรกิจสามารถระดมทุนและประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม และตลาดทุนสามารถเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ โดยมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง (reduction of systemic risk) ขณะที่โลกภายใต้บริบท “VUCA World”…

thaipr.net

1 มี.ค. 66

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทจดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction) ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Regulatory Guillotine* เพื่อทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกต่อบริษัทจดทะเบียน โดยยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนที่ดี…

thaipr.net

22 ก.พ. 66

ก.ล.ต. ร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 (Thailand National Cyber Week 2023)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธในงาน “นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 (Thailand National Cyber Week 2023)” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการรั…

thaipr.net

20 ก.พ. 66

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างแบบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน (cross trade) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามธุรกรรมในรูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่าง…

thaipr.net

15 ก.พ. 66

ก.ล.ต. สนับสนุน IOD เป็นปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมสตรีทำหน้าที่กรรมการ บจ. เปิดโอกาสให้กับสตรีในระดับผู้นำและกรรมการมากขึ้น เพื่อสนับสนุนบทบาทสตรีในภาคตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำและกรรมการ ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสให้สตรีที่เป็นผู้นำองค์กร ตามแนวทางการผลักดันของสากลและแผนดำเนินการ ในการเพิ่มบทบาทสตรีในตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. โครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการ ประจำปี 2566 นี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจาก ปี 2565…

thaipr.net

25 ม.ค. 66

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้ (utility token พร้อมใช้) ในตลาดแรกและตลาดรอง โดยปรับปรุงหลักการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของ “utility token พร้อมใช้” แต่ละประเภท มีกลไกคุ้มครองผู้ซื้อขายที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3…

thaipr.net

25 ม.ค. 66
1 2 3 11