ก.ล.ต. ผนึก NDID ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลในโลกดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source)…

thaipr.net

27 มิ.ย. 65

ก.ล.ต. เปิดตัว “SEC Open Data Services” ศูนย์รวมข้อมูลตลาดทุน ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้จริง

ก.ล.ต. เปิดตัวบริการ “SEC Open Data Services” ศูนย์รวมข้อมูลเปิดตลาดทุนที่ครบถ้วน ครอบคลุมข้อมูลภาพรวมในตลาดทุน ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุน ข้อมูลภาพรวมผู้ลงทุน ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุนที่ ก.ล.ต. มีอยู่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเปิดอื่น โดยเน้นตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนตลาดทุนอย่างยั่งยืน นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล…

thaipr.net

21 มิ.ย. 65

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการโฆษณาและส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการประกอบธุรกิจ โดยยังอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองผู้ลงทุน และการกำกับดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งลดกฎเกณฑ์ที่ซ้ำซ้อน ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* ก.ล.ต.…

thaipr.net

17 มิ.ย. 65

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่ขอเสนอขายหุ้น IPO ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทให้ชัดเจนเรื่องการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้หลักเกณฑ์เป็นไปตามเจตนารมณ์ และบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO กำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะได้รับอนุญาตว่า…

thaipr.net

10 มิ.ย. 65

ก.ล.ต. จับมือ 4 องค์กรสำคัญภาคตลาดทุน ร่วมยกระดับ “ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาคตลาดทุน”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิท…

thaipr.net

9 มิ.ย. 65

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจจัดการกองทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยให้ครอบคลุมข้อมูลบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแล และให้ภาคธุรกิจมีข้อมูลภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาอุ…

thaipr.net

27 พ.ค. 65

ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 10 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทน ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชย…

thaipr.net

27 พ.ค. 65

ก.ล.ต. เผยคุณภาพงานสอบบัญชีในตลาดทุนดีขึ้นต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้ายกระดับรายงานทางการเงิน

ก.ล.ต. เปิดเผยรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในตลาดทุนปี 2564 ดีขึ้นต่อเนื่อง ร้อยละ 53 ของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน มีระบบควบคุมคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กพัฒนาคุณภาพทัดเทียมสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ได้ และร้อยละ 96 ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. มีผลการประเมินในระดับดีถึงระดับดีมาก พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินและสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนให้มีความแข็งแกร่ง…

thaipr.net

24 พ.ค. 65

“กกพ.” หนุนโซล่าร์รูฟท็อปต่อเนื่อง ลดภาระค่าไฟฟ้า

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหล…

thaipr.net

24 พ.ค. 65

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันตามแนวทาง Regulatory Guillotine* รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีการปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม…

thaipr.net

23 พ.ค. 65
1 2 3 9