ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกฯ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการแพทย์ และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วม…

thaipr.net

11 มี.ค. 65

ทีเซลส์ผนึกพลังเครือข่ายพันธมิตร ขับเคลื่อนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

thaipr.net

8 ธ.ค. 64

ทีเซลส์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และ มศว ขับเคลื่อน “โครงการการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน”

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลา…

thaipr.net

8 ก.ย. 64

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน RTTP เจาะลึกการเขียนบทความ RTTP และกรณีศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน โดยได้รับการสนับสนุนจาก…

thaipr.net

24 ส.ค. 64

ทีเซลส์ ร่วมกับ 365 โซลูชั่นส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการสุขภาพ อนาคตแห่งการลงทุน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด…

thaipr.net

20 ส.ค. 64

ทีเซลล์ จับมือร่วมกับ สกสว. APEC และ AUTM จัดงานอบรม APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (APEC TCTC) 2021

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสร…

thaipr.net

20 ก.ค. 64