ฟิทช์คงอันดับเครดิต เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ ‘A+(tha)’; แนวโน้มเครดิตยังคงเป็นลบ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาว และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium-Term Note Program) มูลค่ารวมหนึ่งแสนล้านบาทของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด หรือ SCGC ที่ ‘A+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตยังคงเป็นลบ อันดับเครดิตของ SCGC เท่ากับอันดับเครดิตของบริษัทแม่ คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC (‘A+(tha)’,แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ)…

thaipr.net

2 ก.พ. 66

ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ ‘A+(tha)’; แนวโน้มเครดิตยังคงเป็นลบ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาว และอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ รวมถึงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium-Term Note Program) มูลค่ารวมไม่เกินสามแสนล้านบาทของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ที่ ‘A+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตยังคงเป็นลบ ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National…

thaipr.net

2 ก.พ. 66

ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ที่ BBB-/AA(tha); แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (International Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ThaiBev ที่ ‘BBB-’ อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวที่ ‘AA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกัน ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ที่ ‘AA(tha)’…

thaipr.net

27 ม.ค. 66

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งที่ ‘A(tha)’

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) (ASK;A(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้คือเพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศ…

thaipr.net

20 ม.ค. 66

ฟิทช์คงอันดับเครดิต กฟผ. ที่ ‘BBB+’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (International Long-Tern Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของกฟผ. ที่ระดับ ‘BBB+’ อันดับเครดิตของ กฟผ. สะท้อนถึงสถานะเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Profile) ของกฟผ. ที่ระดับ ‘bbb+’…

thaipr.net

20 ม.ค. 66

ฟิทช์ประกาศนำอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นตั๋วแลกเงินของ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) เข้าเครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศนำอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-term Rating) ที่ ‘F2(tha)’ ของโปรแกรมการออกตั๋วแลกเงินมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Esso เข้าเครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา หลังจากที่บริษัท ExxonMobil Asia Holdings Private Limited ซึ่งเป็น บริษัทแม่ของ Esso ได้ประกาศการขายหุ้นของ Esso ทั้งหมดให้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)…

thaipr.net

20 ม.ค. 66

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่ ‘AA-(tha)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AA-(tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX; AA-(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของปี 2566 เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท…

thaipr.net

19 ม.ค. 66

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่ ‘AA-(tha)’ /’F1+(tha)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AA-(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ แก่โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX; ‘AA-(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจำนวนวงเงินไม่เกิน 7 พันล้านบาท ซึ่งจะประกอบด้วย หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินมูลค่าไม่เกิน 3 พันล้านบาท และ 4 พันล้านบาท…

thaipr.net

17 ม.ค. 66

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่ ‘AA-(tha)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AA-(tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX; AA-(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note ของปี 2564 เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท…

thaipr.net

16 ม.ค. 66

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของอิออน ธนสินทรัพย์ที่ ‘A-(tha)’

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘A-(tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาทของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS; ‘A-(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิพิจ…

thaipr.net

28 ธ.ค. 65
1 2 3 7