ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยรักษาประโยชน์ของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนโดยรวม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)…

thaipr.net

3 ก.พ. 66

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ สำหรับ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) สามารถขออนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้เช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่ ก.ล.ต.…

thaipr.net

3 ก.พ. 66

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ของบริษัทจดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้เห็นชอบการ…

thaipr.net

2 ก.พ. 66

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้ชัดเจนขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอยู่บนหลักการกระจายให้ผู้จองซื้อในวงกว้าง ไม่เลือกจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลี่ยงเกณฑ์ เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรตราสารทุนที่กำหนดในปัจจุบันอาจมีถ้อยคำที่กว้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศที่ต้องการกระจายหุ้นในวงกว้าง…

thaipr.net

1 ก.พ. 66

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของ “holding company”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการร่วมทุนในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย เพิ่มความคล่องตัวและลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของ holding company โดยยังคงหลักการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างเหมาะสม…

thaipr.net

1 ก.พ. 66

การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อควรระวังและแนวทางคุ้มครองผู้ซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) และมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ โดยจะต้องเก็บรักษาไว้ที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “wallet”…

thaipr.net

18 ม.ค. 66

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) และกุญแจ (key)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ต้องมีระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลและกุญแจ* เพื่อให้การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลการบริหารคว…

thaipr.net

17 ม.ค. 66

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขั้นต่ำในสำนักงานสอบบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การกําหนดให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนต้องมีจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขั้นต่ำ เพื่อผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเข้มแข็งและมีบุคลากรเพียงพอที่จะให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ปัจจุบันสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่เข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับมาตรฐานการบริหารคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี หรือ ISQM 1 และ ISQM 2…

thaipr.net

13 ม.ค. 66

สหราชอาณาจักร และ ก.ล.ต. สานต่อความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง

รัฐบาลสหราชอาณาจักร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ฉบับใหม่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและสานต่อความร่วมมือในภาคการเงิน…

thaipr.net

10 ม.ค. 66

7 ข้อควรรู้ก่อนลงทุนหุ้นกู้

“หุ้นกู้” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการระดมทุนที่สำคัญของภาคธุรกิจและได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นกู้มาก่อน หากสนใจลงทุนอาจมีคำถามว่า ควรเตรียมตัวอย่างไร…

thaipr.net

6 ม.ค. 66
1 2 3 35