วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จับมือกับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จัดการศึกษาเชื่อมโยงวิชาชีพโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาสพฐ.

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมกับ นายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และ นางณัฐยา วัฒนาปัญญาชน ผู้อำนวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา…

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

ม.มหิดล สร้าง “นวัตกรรมแห่งความใกล้ชิด” ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ “นวัตกรรมแห่งความใกล้ชิด” (Innovation of Proximity) เพื่อให้มหาวิทยาลัยและชุมชนไม่ห่างไกลกันในโลกย…

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

ม.มหิดล ผลักดันมาตรฐานพยาบาลศาสตร์ สู่มาตรฐานโลก TQC 2020

กว่า 124 ปีที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้วางรากฐานทางการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของไทยมาจนถึงปัจจุบัน ได้พิสูจน์แล้วในความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน ซึ่งถึงแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลง…

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน กับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

สำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ เตรียมตัวให้พร้อมก่อ…

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

ป.เอก บริหารการศึกษา SPU เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ King’s College International School Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย นำทีมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.EDA) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง…

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

SPU รวมพลังคนรุ่นใหม่ ยุวชนอาสาระยะ2 สานต่อ“BangBua Community Platform”สร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580) กำหนดให้การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาตินั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย…

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

มัดรวมมาให้! 9 เหตุผลที่ต้องเลือกเรียน ป.โท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน SITI SPU

หลายๆคนอาจมีเหตุผลของการเลือกเรียนต่อปริญญาโท จะเรียนไปทำไม? ซึ่งมักมีคำถามยอดฮิตสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ตามมาเสมอๆว่า ทำไมเราจะต้องเรียนต่อ หรือเรียนไปเพื่ออะไร และเรียนไปทำไม? …

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

DEK ว.การบินและคมนาคม SPU เตรียมพร้อมสู่อาชีพด้านความปลอดภัย

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ การแนะแนวทาง และการวางแผนการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพด้า…

InfoQuest Limited

19 มี.ค. 64

วิศวกรรมอาหาร มจธ. เปิดรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)”…

InfoQuest Limited

19 มี.ค. 64

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศนโยบาย “งดรับทุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่และเครือข่ายของบริษัทบุหรี่”

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงปัญหาการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านการให้ทุนการทำวิจัย…

InfoQuest Limited

19 มี.ค. 64
1 271 272 273 274 275 369