ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม

กิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยกลไกลประชารัฐ ในงาน "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า ชั้น G

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเน้นลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพและการมีรายได้ โดยใช้ภูมิปัญญามาพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทำเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดรายได้แก่ประชาชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสามารถเข้าแข่งขันในตลาดได้

นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ในการเป็นเมืองต้นแบบ เมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าครบวงจรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศการค้า การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารจัดการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง

กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นและขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการยกระดับศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัดโดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดปัตตานี

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่าย สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถ นอกจากนี้ยังเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีให้แพร่หลาย รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าการค้าให้จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมภายในงานงานมหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม “Wonderful Pattani” ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ จังหวัดปัตตานี อาหารทะเลสดๆ ผลไม้เด่นขึ้นชื่อ ทุเรียน ลองกอง ส้มโอปูโก ลูกหยียะรังผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมากมาย พบกับบรรยากาศเมืองปัตตานีวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดจากวัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวแห่งเมืองปัตตานีชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภาคใต้ และการมินิคอนเสิร์ตจากดาราศิลปินตลอดงาน
ไม่ว่าจะเป็น เข้ม หัสวีร์ ,วิว วรรณรท, แหนม รณเดช, บิวพงค์พิพัฒน์, พลพล พลกองเส็ง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตสินค้าเด่นของจังหวัดปัตตานีพร้อมกิจกรรมช้อปสนุกลุ้นโชคทุก 300 บาทลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันตลอดการจัดงานและสร้อยคอทองคำ ณ วันสุดท้ายของการจัดงานกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของภายในงานได้ทุกวัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี