โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อยอดธุรกิจสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ให้ได้มาตรฐาน

          โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนพัฒนาประเทศ ที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกร รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น
          สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 5,355,000 บาท และสหกรณ์ฯ จ่ายสมทบอีก 535,000 บาท โดยเงินที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปก อ่านต่อ…

โฟร์โมสต์ร่วมกับสหกรณ์โคนมสอยดาว เซ็นสัญญาโครงการ “โคนมอารมณ์ดี นมอินทรีย์สอยดาว”

บมจ. ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกวัยในครอบครัว เดินหน้าส่งเสริมวิชาชีพเกษตรกรโคนม ในฐานะผู้รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโคนมมากที่สุดในประเทศไทย ประกาศเปิดโครงการ โคนมอารมณ์ดี นมอินทรีย์สอยดาว โดยนายชนินทร์ อรรจนานันท์ (กลาง) อ่านต่อ…