ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬา

ภาพข่าว: เทศบาลนครระยองจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ

          เทศบาลนครระยองจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ ตาม "โครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ์ ร่วมใจกันสามัคคี" โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนได้ร่วมเล่นกีฬา สร้างความสัมพันธ์ ซึ่งคณะผู้บริหารของแทศบาลนครระยอง ได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องของการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ดังนั้นเทศบาลนครระยอง จึงได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาให้กับผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทำให้เกิดความสามัคคี มีน้ำใจ อีกทั้งยังส่งเสริมในด้านสุขภาพ การเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์ให้ดีขึ้น