ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

‘ท่าเรือประจวบ’ ฝึกปฏิบัติการร่วมทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ตาม ISPS Code

          บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 จัดฝึกปฏิบัติการร่วมในการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ตาม ISPS Code ร่วมกัน ประกอบด้วย ทัพเรือภาค 1 ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมธราดล บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกัน "เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมทัพเรือภาคที่ 1 ในการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ตาม ISPS Code ภายใต้รหัส Naval Security Prachuap Port Exercise 2019 ในรหัสฝึก NAPPEX 2019" การฝึกซ้อมครั้งนี้ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562
          พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น เรือและท่าเรือ ในการร่วมตรวจสอบภัยคุกคามที่มาจากทางทะเล ร่วมกำหนดมาตรการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรือหรือท่าเรือ รวมทั้งจัดทำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเล รวมทั้งทำการทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานส่วนต่างๆ ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ฝึกที่กำหนด โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมนำผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกไปทำการประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ท่าเรือต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code)
          การฝึกซ้อมนั้นได้กำหนดรูปแบบการฝึกประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ การฝึกภาคปฏิบัติตลอด 24 ชม.โดยมีโครงสร้างการฝึกประกอบด้วย ส่วนควบคุมการฝึก ส่วนรับการฝึก และส่วนประเมินผลการฝึก ในส่วนโครงสร้างการฝึกได้บรรจุกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยตรง เชื่อมั่นได้ว่าผลที่ได้รับจากการฝึกครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทัพเรือภาคที่ 1ได้กำหนดไว้
          นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการดูแลด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเล อาทิ การประท้วงปิดบริษัทฯ ทางบก/เรือประมงพื้นบ้านปิดร่องน้ำ การจับตัวประกัน การก่อวินาศกรรม การขู่วางระเบิด/ลอบวางระเบิด การลักลอบขึ้นเรือ/ขนยาเสพติด เรือโดนกันระหว่างเรือสินค้ากับเรือสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ การป้องกันน้ำมันรั่วไหล และเพลิงไหม้เรือสินค้ารวมทั้งทำการทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานส่วนต่างๆ ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ฝึก พร้อมนำผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกไปทำการประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เพียงเท่านี้ทางบริษัทฯ ต้องขอบคุณทัพเรือภาคที่ 1 ที่ได้นำเรือหลวงบางปะกง 456 มาให้ประชาชน เยาวชนที่ได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือหลวงบางปะกง 456 โดยมีประชาชนน้องๆ หนูๆ โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบางสะพาน จำนวนกว่า 2,300 คน เข้าชมกันอย่างคับคั่ง ณ ท่าเทียบเรือ C