ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ภาพข่าว: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาคมเจ้าของเรือเอเชีย ครั้งที่ 28

          สมาคมเจ้าของเรือไทย เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงาน เสนอข้อคิดเห็นและนโยบายเกี่ยวกับกองเรือพาณิชย์ไทยกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสมาคมเจ้าของเรือประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อจรรโลงธุรกิจขนส่งทางทะเลในประเทศและระว่างประเทศ โดยมี นายภูมินทร์ หะรินสุต เป็นประธานสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน Federation of ASEAN Shipowners' Association : FASA (FASA คือ สมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศอาเซียน) และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน Asian Shipowners' Association: ASA (ASA คือ สมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศเอเชีย)
          สมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ขึ้น ณ โรงแรม ดิแอทธินี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีสมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพ และในงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำเมื่อคืนวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาคมเจ้าของเรือในแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศเอเชีย เข้าสู่ประเทศไทย และได้เน้นย้ำถึงนโยบายของประเทศที่มุ่งพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงแต่ละประเทศในภูมิภาคเข้าหากัน 
          นาย ภูมินทร์ หะรินสูต ประธานสมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศเอเชียคนที่ 28 กล่าวว่า การขนส่งทางเรือเป็นและจะยังเป็นการคมนาคมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก ในฐานะเจ้าของเรือเอเชีย การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อทั้งอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่ของเรา 
          หลังจากการประชุมสรุปงานทั้ง 3 วัน ได้มีการเลือกประธาน และรองประธานสมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศเอเชียคนที่ 29 โดย นาย เดวิท พาร์มิเทอ รองประธาน สมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศเอเชีย และประธาน อุตสาหกรรมการเดินเรือ ประเทศออสเตรเลีย จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาคมฯ คนที่ 29 กัปตัน อนูป กุมาร์ ซาร์มา ประธานสมาคมเจ้าของเรือประเทศอินเดีย ได้รับเลือกให้เป็นรองประธาน