ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ราชภัฏโคราช พัฒนาศักยภาพแรงงาน อบรมทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทางโลจิสติกส์

          ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา
          หัวข้อข่าว: ราชภัฏโคราช พัฒนาศักยภาพแรงงาน อบรมทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทางโลจิสติกส์
          เนื้อข่าว:
          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ โครงการการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ก้าวแรกกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ วิทยากรโดย สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแรงงาน ด้านโลจิสติกส์ ในการรับรองนโยบายของรัฐบาล ให้มีทักษะฝีมือก่อนป้อนสู่ตลาดแรงงาน จึงได้ร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการสนับสนุนโครงการยกระดับความสามารถโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกิจกรรมการวิจัยการอบรมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานอบรมพัฒนาผู้ประกอบการและการเชื่อมต่อเครือข่ายฯ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานและทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และความต้องการของตลาดในจังหวัดนครราชสีมา นำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลแรงงานและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดนครราชสีมาในอนาคต