ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

สนข ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ระบบขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เตรียมรับรถไฟฟ้ารางเบาเปิดให้บริการปี 2566

          กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบาย One Transport, One Family" เดินทางปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางในระบบขนส่งทุกรูปแบบของกระทรวงคมนาคม พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดนครราชสีมา รองรับการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) เฟสแรกเปิดใช้ปี 66 พร้อมให้บริการประชาชนและนักเดินทางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมืองหลวงประตูสู่ภาคอีสาน และรองรับปลายทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
          นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กำหนดให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ พร้อมจัดบริการและอำนวยความสะดวกทุกโหมดการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ และปลอดภัยผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคมในระบบขนส่งทุกรูปแบบการเดินทางที่ต้องเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดของประชาชนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ทั่วไทย ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ควบคู่กับการควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายใต้นโยบาย One Transport ,One Family แนวคิด "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" และ "มอเตอร์ไซด์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค"
          นายสราวุธฯ กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา "ประตูสู่อีสาน ดินแดนเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน" เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ เป็นประตูสู่อีสานจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีสานเหนือและอีสานใต้ แต่บริบทและวิถีชีวิตของสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลง และขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดความแออัดของเมือง จนส่งผลให้
ความน่าอยู่ของเมืองลดลง ปัญหาการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากจำนวนรถที่มากกว่าพื้นที่ถนน มีความล่าช้า ในการเดินทาง เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนงบประมาณและการลงทุนอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบนโยบาย ให้หน่วยงา ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งใน จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสริมสร้างศักยภาพ ให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมในการเชื่อมต่อสู่พื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด และเป็นพื้นที่รองรับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเร่งรัดให้มีการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดนครราชสีมาสายแรก เพื่อให้สามารถเปิดบริการ ได้ในปี 2566
          นายสราวุธฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕61 ได้รับทราบผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา โดย สนข. ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระบบรถไฟฟ้า Light Rail Transit หรือ Tramway) มี 3 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย สายสีเขียว มีจำนวนสถานีทั้งหมด 20 สถานี ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 8,400 ล้านบาท สายสีส้ม มีจำนวนสถานีทั้งหมด 17 สถานี ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 5,200 ล้านบาท และสายสีม่วง มีจำนวนสถานีทั้งหมด 9 สถานี ระยะทาง 7.14 กิโลเมตร
มูลค่าการลงทุน 4,800 ล้านบาท รวมระยะทาง 28.12 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายมี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย สีเขียว สีส้ม และสีม่วง รวมสถานีทั้งหมด 20 สถานี ระยะทางรวม 21.97 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง จำนวน 14,200 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการทั้งสิ้น 32,600 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ โดยมีสายสีเขียวเป็นโครงการนำร่อง เส้นทางเริ่มจากตลาดเซฟวัน – ถนนมุขมนตรี – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการออกพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจ รฟม. ในการดำเนินโครงการ ในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
          นายสราวุธฯ กล่าวตอนท้ายว่า ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในจังหวัดนครราชสีมาขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) โดยมีผู้บริหาร สนข. จังหวัดนครรราชสีมา ส่วนราชการ ส่วนงานท้องถิ่น ดารานักแสดงพร้อมประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะส่วนตัว รวมทั้งให้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย