ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญชาวมุกดาหารร่วมสรุปทางเลือกถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2

          กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2 เพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
          กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนสาย มห.3019 แยก ทล.121-บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งเพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมคำอาฮวน พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพิ่มโครงข่ายโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์
          โดย นายวิชัย พลอยกลม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร (ขทช.มุกดาหาร) กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ
          "ในครั้งนี้จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบความก้าวหน้างานด้านวิศวกรรม ด้านจราจร แนวทางเลือกและรูปแบบถนนที่เหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการออกแบบรายละเอียดของโครงการต่อไป กรมทางหลวงชนบท จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องดุสิตา โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยสามารถสอบถามข้อมูลโครงการและการประชุมติดต่อที่ เบอร์โทร 064-630 5477 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dpluscon@gmail.com หรือ www.bypassmukdahan.com"