กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นเรื่องสำคัญ เพราะปัญหาหลักของธุรกิจ SMEs คือ เรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่มีจำนวนน้อยและแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยแพงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ หากธุรกิจใดไม่เข้าใจการบริหารสินค้าคงคลังและมีจำนวนสินค้าคงคลังเหลือมาก อาจจะทำให้ธุรกิจขาดทุนได้ คำแนะนำกิจการที่มีปัญหาด้านสินค้าล้นสต๊อก อ่านต่อ…