ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ฟรี

ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สู่มาตรฐาน ISO 9001 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)การรับสมัคร1. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยจัดส่งใบสมัครมาที่ info@thailogistics.org หรือ2. จัดส่งใบสมัครมาที่โทรสารหมายเลข 0 2954 5722 หรือ3. อ่านต่อ…