ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาสิ่งแวดล้อม

          ชำนาญ ปราโมทย์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด มหาชน (ยืนกลาง) เป็นประธานมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศประกวดเรียงความเรื่อง “เรารักในหลวง...ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่อาคารเมืองไทย-ภัทรฯ

          นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นส.อรณี ตีเฟื้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
          รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นส.พรพิมล รัตนไสย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
          รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นส.กานติมา ทองจืด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชริราวุธสงขลา ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
          รางวัลชมเชยมี 2 รางวัลได้แก่ นายขจรชัย เหมมานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และ นส.ใบบุญ สกุลกรุณาอารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          โรงเรียนบดินทร์เดชา กทม. รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาคนละ 3,000 บาท

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0854858012 อุมาวดี สุรมานนท์