ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

กรุงเทพมหานคร ขานรับดิจิทัลไทยแลนด์ เตรียมคนกทม. พร้อมสู่ Smart City

          นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายซีรอซันคาน ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายเดเมียน โอซุลลิแวน (Mr.Danien O'Sullivan) ประธานกรรมการผู้บริหารใหญ่มูลนิธิ ICDL Foundation ดร.ฮิวจ์ โอคอนเนล (Dr.Hugh O'Connell) กรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบัน ICDL ประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงจากมูลนิธิไอซีดีเอล (ICDL Foundation) องค์กรระดับนานาชาติที่ทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าเยี่ยมกรุงเทพมหานครเพื่อแบ่งปันประสบกราณ์ความสำเร็จในการปรับเปลี่ยน พัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองดับบลินและทั้งประเทศไอร์แลนด์จากเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปยุโรป สามารถก้าวขึ้นมาสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงอย่างมหัศจรรย์ กล่าวคือ ไอร์แลนด์ใช้เวลาเพียง 8 ปีเท่านั้น พลิกโฉมเมืองดับบลินสู่ศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของยุโรป ด้วยการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้เต็มศักยภาพ
          กรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเข้าสู่เป็น "เมืองสมาร์ต" หรือ Smart City ตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0 และตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ปี 2018 - 2022" โดยปัจจัยสำคัญที่เป็นรากฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คือการพัฒนา "พลเมืองสมาร์ต" หรือ Smart People ที่จะนำกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยสู่ Smart City ได้อย่างยั่งยืน
          การเข้าพบ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญอยู่ที่แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัลโดยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญ ชำนาญและมาตรฐานจากองค์กรระดับนานาชาติเป็นต้นแบบนำร่องสร้างแนวทางการพัฒนาที่ต้องนำมาตรฐานสากลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการยกระดับบุคลากรให้มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพทั้งในการใช้ชีวิตจริงและการทำงาน ในระยะแรก เริ่มจากการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อสร้างกำลังคนทั้งในปัจจุบันและกำลังคนแห่งอนาคตทีตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และ พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเร่งยกระดับสู่ข้าราชการ 4.0 ภายใต้รัฐบาลดิจิทัล พร้อมบริการประชาชนยุคดิจิทัล โดยไอร์แลนด์และ ICDL ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ด้วยการฝึกอบรม การวัดมาตรฐานด้วยระบบสากล ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยและไอร์แลนด์ จะได้สานต่อความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ Smart City ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน 

          เกี่ยวกับ ICDL
          The International Computer Driving Licence (ICDL) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากล มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของทุกคนในโลกให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ปัจจุบันหลักสูตร ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงด้านวุฒิบัตรวัดระดับความรู้ความ สามารถด้านคอมพิวเตอร์ และยังได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย (http://ecdl.org/)

          หลักสูตร ICDL
          1. ทักษะดิจิทัลระดับที่จำเป็น (Workforce Digital Skills)
             ได้แก่
             - กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐาน (Basic Digital Skills)
             - กลุ่มหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Digital Skills)
             - กลุ่มหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Good Practice)
          2. ทักษะดิจิทัลระดับสูง (Professional/Occupational Digital Skills) ซึ่งสามารถจัดกลุ่มตามลักษณะเฉพาะของงาน
             ได้แก่
             - กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายการตลาดและการสื่อสาร
             - กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายการเงินและการบริหาร
             - กลุ่มหลักสูตรสายการออกแบบ
             - กลุ่มหลักสูตรสายเทคนิค